RPL – Potwierdzanie efektów uczenia się

Czym jest RPL?

Recognition of Prior Learning (RPL, Potwierdzanie Efektów Wcześniejszego Uczenia się) się jest procedurą zaliczania części przedmiotów realizowanych na studiach na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMW jeszcze przed rozpoczęciem studiów, przewidzianą w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i przeznaczoną dla osób, które na podstawie dorobku zawodowego, doświadczeń życiowych czy odbytych wcześniej kursów, seminariów, są w stanie udowodnić własną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie są niezbędne do zaliczenia przedmiotów na studiach.
Dzięki tej procedurze można zaliczyć maksymalnie 50% punktów ECTS z całego toku studiów, a więc faktycznie skrócić studia prawie o połowę.

Kto może ubiegać się o studiowanie w ramach RPL?

Procedura RPL jest przeznaczona tylko dla kandydatów, którzy mają doświadczenie zawodowe, ponieważ - zgodnie z ustawą - do wniosku należy złożyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym wyłączyła z tej procedury wszystkie kierunki studiów, których efekty są regulowane rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia, a więc nie dotyczy to m.in. kierunków: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, fizjoterapia, ratownictwo medyczne
O studiowanie na podstawie RPL mogą się ubiegać kandydaci na kierunek:

 • zdrowie publiczne

Wymagania formalne ubiegania się o studiowanie w ramach RPL

1. złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, terminie do 30 kwietnia, wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się (do pobrania)
2. dołączenie do wniosku świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenia o doświadczeniu zawodowym: 

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia – złożenie świadectwa dojrzałości i poświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia i poświadczenie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I stopnia lub II stopnia – złożenie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich i poświadczenie co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu tych studiów

3. dołączenie do wniosku wszystkich dokumentów poświadczających efekty kształcenia nabyte drogą pozaformalną lub nieformalną. Uwaga! potwierdzeniu nie podlegają efekty potwierdzone dokumentami pochodzącymi z kształcenia formalnego (świadectwa szkół, dyplomy uczelni), są one tylko dokumentami formalnymi, o których mowa w pkt.2.: 

kształcenie pozaformalne (kursy i szkolenia) 

 • certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia – warunkiem jest zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem ujętym w opisie zajęć oraz zbliżony nakład pracy studenta
 • dla języków obcych – certyfikaty językowe lub dokument ukończenia studiów wyższych z obcym językiem wykładowym albo zagraniczne świadectwo dojrzałości (lub równoważne)

kształcenie nieformalne (wynik doświadczeń zawodowych i życiowych) 

 • dokumenty wskazujące na zdobycie odpowiednich dla danego przedmiotu efektów kształcenia w trakcie pracy zawodowej (także wolontariacie) lub w wyniku innych doświadczeń życiowych
 • opinia nauczyciela akademickiego w przypadku uczestnictwa studenta w pracach badawczych lub projektowych o charakterze zbieżnym z opisem danego przedmiotu
 • opinia pracodawcy o kompetencjach (np. z grupy kompetencji społecznych)
 • dla zajęć z wychowania fizycznego – opinia z klubu sportowego, w którym student czynnie uprawia sport

Kolejne kroki procedury RPL

1. Po otrzymaniu wniosku z załącznikami Prodziekan ds. Studentów, na podstawie opinii Koordynatora (pracownika administracyjnego) w sprawie kompletności formalnej wniosku, wyznacza nauczyciela akademickiego, który w tym postępowaniu będzie pełnił funkcję Asesora. Asesor dokona merytorycznej oceny wniosku biorąc pod uwagę deklarowane przez kandydata efekty uczenia się oraz przedstawione dowody potwierdzające fakt nabycia tych efektów.

2. Asesor może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych dowodów, mających na celu potwierdzenie faktu posiadania deklarowanych efektów, w szczególności może: 

 • przeprowadzić rozmowę z kandydatem
 • przeprowadzić egzamin ustny lub pisemny
 • zobowiązać kandydata do przygotowania w określonym terminie pracy projektowej
 • przeprowadzić obserwację kandydata w jego środowisku pracy
 • przeprowadzić symulację z wykorzystaniem symulatorów medycznych, fantomów lub innych urządzeń

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Asesor przygotowuje rekomendację dla Wydziałowej Komisji ds. RPL, w sprawie możliwości potwierdzenia określonych efektów i zaliczenia kandydatowi określonych przedmiotów. Jeśli w programie studiów przewidywane jest zaliczenie na ocenę lub egzamin, opinia Asesora zawiera także propozycję oceny.

4. Wydziałowa Komisja ds. RPL, której przewodniczy Dziekan lub Prodziekan ds. Studentów dokonuje weryfikacji posiadanych efektów uczenia się na podstawie wniosku kandydata i rekomendacji Asesora. Wydziałowa Komisja ds. RPL nie jest związana opinią Asesora i w razie wątpliwości może zlecić Asesorowi przeprowadzenie dodatkowych dowodów.

5. Wydziałowa Komisja ds. RPL podejmuje uchwałę w sprawie potwierdzenia określonych efektów uczenia się przez kandydata i zaliczenia konkretnych przedmiotów.

6. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Wydziałową Komisję ds. RPL kandydat niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji ds. RPL, za pośrednictwem Komisji, której decyzję kwestionuje.

7. Odwoławcza Komisja ds. RPL może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Od uchwały Odwoławczej Komisji ds. RPL nie przysługuje dalsze odwołanie. Decyzja ta jest ostateczna.

8. Wydziałowa Komisja ds. RPL tworzy dla każdego kierunku studiów ranking kandydatów, którzy pozytywnie zakończyli proces potwierdzania efektów uczenia się, przy czym warunkiem przyjęcia na studia jest poświadczenie efektów uczenia się pozwalające na zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu z grupy przedmiotów kierunkowych w ramach programu studiów.

9. Ranking kandydatów tworzony jest na podstawie punktów ECTS przypisanych do przedmiotów możliwych do zaliczenia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.

10. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata na studia w ramach limitu przyjęć określonego uchwałą Senatu.

11. Kandydat przyjęty na studia w ramach RPL otrzymuje Indywidualny Tok Studiów. 

Kontakt z Koordynatorem RPL na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 108
tel.: 71 784 18 07
Kierownik Sekcji Toku Studiów
mgr inż. Małgorzata Górna - Stryczek
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umw.edu.pl  
 

Do pobrania:

 1. Wniosek kandydata o potwierdzenie efektów uczenia się
 2. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 3. Schemat procesu RPL
 4. FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi
 5. Wzór umowy RPL