Wybór promotora pracy dyplomowej

Studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy w planie studiów mają w roku akademickim 2022/2023 po raz pierwszy seminarium dyplomowe, zobowiązuje się do wyboru promotora pracy dyplomowej.

Potwierdzenie wyboru promotora należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w dziekanacie kierunkowym do 10 października 2022 r.

Promotorami na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach 1. stopnia mogą być tylko nauczyciele z prawem wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej. Promotor pracy dyplomowej jednorazowo może prowadzić maksymalnie 5 prac dyplomowych jednego rodzaju (odrębnie licencjackich i magisterskich dla danego kierunku oraz formy kształcenia).

Do pobrania:

Po upływie wyznaczonego terminu, studenci którzy nie dokonają wyboru promotora zostaną przypisani do promotora wskazanego przez Dziekana, w oparciu o § 48 ust. 3 Regulaminu Studiów.