Nostryfikacje (WNoZ)

Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

lic. Joanna Majcher
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 09
e-mail: joanna.majcher@umw.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Kazimierza Bartla 5
51-618 Wrocław

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacyjnego należy składać osobiście.
Od wtorku do piątku
Od godz. 10:00 do godz. 14:00
Niekompletne dokumenty będą automatycznie odrzucane.

 

Nostryfikacja dyplomów kierunków: pielęgniarskim, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki na  WNoZ UMW:

DOKUMENTY:
Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa do Dziekana WNoZ osobiście lub przez pełnomocnika wniosek wniosek - link, który zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;
 2. pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
 3. datę wydania dyplomu;
 4. nazwę instytucji, która wydała dyplom;
 5. nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
 6. nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom;
 7. apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydała dyplom;
 8. w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. Jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo.

 Do wniosku dołącza się:

 1. dyplom ukończenia studiów;
 2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument, który zawiera podział toku studiów na przedmioty, wskazuje ilość godzin zajęć z danego przedmiotu z podziałem na zajęcia praktyczne, teoretyczne i ćwiczenia); Dokument powinien zawierać: szczegółowy podział z rozbiciem na: ilość godzin z teorii, ilość godzin praktycznych oraz ilość godzin z ćwiczeń; ponadto dokładną informację czy dany przedmiot zakończony został: egzaminem, zaliczeniem, bądź zaliczeniem na ocenę
 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego Kandydat został przyjęty na studia;
 4. oświadczenie Kandydata do nostryfikacji o miejscu i dacie urodzenia;
 5. życiorys w języku polskim.

Dokumenty, o których mowa w 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.

UWAGA:
Informację w sprawie zaliczania ewentualnych różnic programowych tj. o ilości, charakterze i formie egzaminów, kandydat uzyska dopiero po złożeniu kompletnej dokumentacji i rozpatrzeniu wniosku przez Dziekana Wydziału (po dokonaniu porównania: programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień oraz czasu trwania studiów).
Opłata

 • Warunkiem rozpoczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za nostryfikację dyplomu.
 • Całkowity koszt postępowania nostryfikacyjnego (porównanie programu nauczania oraz zaliczenie egzaminów) wynosi 3205,00 zł.
 • Opłata jest jednorazowym kosztem, który ponosi Kandydat w związku z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. 
 • Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.
 • W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, Dziekan na wniosek wnioskodawcy może obniżyć wysokość lub zwolnić kandydata  z opłaty.Uniwersytet Medyczny
 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni.
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 
Konto: Santander Bank Polska S.A.
4 Oddział we Wrocławiu
PL35 1500 1793 1217 9000 9997 0000