Podział roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

Terminy składania prac dyplomowych

W roku akademickim 2020/2021 prace dyplomowe licencjackie oraz magisterskie (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) należy złożyć w dziekanacie kierunkowym do 28.05.2021 roku.

Zgodnie z zapisem Regulaminu Studiów UM we Wrocławiu § 48, pkt. 9:
W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Dziekan skreśla studenta z listy studentów. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje złożenie do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 zostaną określone odrębnym zarządzeniem Dziekana WNoZ.

Harmonogram przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 3/WNoZ/2021 z dnia 4.03.2021 r. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

​​​​​​
Zarządzenie nr 113/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających komunikację na odległość

 

Podział roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 43/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 62/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022