Główne kierunki badawcze

W Zakładzie prowadzone są różnorodne prace badawcze, które łączą w sobie elementy dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych i nauk humanistycznych.

Tematy badawcze poruszane przez pracowników Zakładu najogólniej można zaklasyfikować do trzech obszarów: „Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna”; „Zagrożenia i uwarunkowania zdrowia człowieka i zbiorowości społecznej”; „Opieka nad człowiekiem chorym i z niepełnosprawnościami”:
 

 1. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w różnych środowiskach, grupach wiekowych; styl życia i zachowania zdrowotne
 • Żywienie ludzi zdrowych i chorych
 • Organizacja i koordynacja programów promocji zdrowia
 • Rozumienie, definiowanie i wartościowanie zdrowia
 • Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną).
 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej (VR) w profilaktyce i rehabilitacji
 • Potrzeby edukacji wśród adolescentów, na temat uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków
 • Wizerunek, autoprezentacja w środowiskach internetowych
 • Sytuacja osób w wieku senioralnym w Polsce, aktywizacja i wsparcie osób starszych, jakość życia seniorów
 1. Zagrożenia i uwarunkowania zdrowia człowieka i zbiorowości społecznej
 • Profilaktyka palenia tytoniu i używania innych wyrobów nikotynowych przez dzieci i młodzież
 • Choroby rzadkie – opis przypadków
 • Zachowania zdrowotne i behawioralne, czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
 • Stres, jego wpływ na zdrowie, sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Szczepienia ochronne i ich wpływ na zdrowie populacji w Polsce
 1. Opieka nad człowiekiem chorym i z niepełnosprawnościami
 • Problemy bio psycho społeczne osób starszych i ich opiekunów
 • Pielęgniarstwo – jakość życia związana ze zdrowiem; opieka środowiskowa i długoterminowa w POZ
 • Zapotrzebowanie na opiekę domową ze względu na sytuację zdrowotną i socjalną podopiecznych POZ.
 • Problemy pielęgnacyjne wśród rodzin pozostających pod opieką pielęgniarki rodzinnej.
 • Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym

Naukowe zainteresowania badawcze pracowników przyczyniają się także do działań na rzecz środowisk lokalnych. Pracownicy co roku biorą udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, uczestniczą w organizacji wsparcia dla bezdomnych i samotnych matek. Od 2014 roku dr Marzena Krysa uczestniczy w pracach Stowarzyszania Zdrowych Miast Polskich jako członek wspierający. Ponadto pracownicy ZPZ realizując zajęcia z przedmiotu Promocja zdrowia dla kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia angażują się aktywnie w proces edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym współpracując z dyrekcją wybranych placówek oświatowych tj. przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Wrocławia.